Utestengning, ensomhet og sosial isolasjon

Skolen skal ved å fremme toleranse og respekt øke elevenes trivsel. Likevel viser det seg at flere elever hver dag opplever negativ tilbakemelding fra sine medelever, som gjør at de føler angst, usikkerhet og depresjon. Det tar ikke lang tid før slike følelser går ut over de faglige prestasjonene og gjør at disse svekkes.

Det finnes også elever som er genuint introverte, som foretrekker å være alene. Her må læreren utrede hva som er grunnen til isolasjonen, da det kan være en følge av tidligere, negative opplevelser. For andre elever er isolasjonen forbigående, og de knytter bånd med noen få kamerater som blir viktige for hverandre, og med lærerens råd og støtte ved behov, kan elevene bygge nære relasjoner også til andre elever etter en periode.

Rolleforventninger kan også være en faktor som hindrer elever i å endre egne adferdsmønstre. Dersom en negativ adferd er forventet fra en elev vil det være svært vanskelig for denne eleven å forandre adferden sin, fordi positiv adferd fra han eller henne ikke blir registrert, og dersom den blir lagt merke til vil en nøytral hendelse ofte bli snudd til noe negativt. Sett i lys av dette kan vi si at det kan væresvært vanskelig å bryte ut av de fastsatte rollene uten å endre sosialt miljø.

Sosial isolasjon er sjeldent til belastning for noen andre enn den som opplever det. Det er derfor viktig å være obs på denne adferden. Barn som ikke blir fulgt opp og hjulpet til bedre sosial kompetanse vil kunne bli rekruttert inn i miljøer som viser antisosial adferd, noe som kan være skadelig for videre skolegang og i forholdet til andre mennesker. Barn som faller utenfor på denne måten er også vesentlig mer utsatt for problemer med angst og depresjoner.

Noen barn er i kortere perioder isolert uten at dette får negative konsekvenser senere, men som en generell regel bør ingen lærer slå seg til ro med at isolerte elever bare vil ”blomstre sent”, men undersøke om det finner noen underliggende elementer. Det er viktig at læreren beholder en aktiv holdning ved å arrangere aktiviteter i friminuttene og skape positive sosiale situasjoner for elevene sine. Læreren må vise at han liker, respekterer og forstår alle barna i klassen før han eller hun kan forvente at de andre barna i klassen skal gjøre det samme.