Ulike Tilnaerminger Til Undervisning

Undervisning:
Planlegging, gjennomføring og oppfølging av undervisningsaktiviteter skal påvirke elever slik at de lærer det som forventes i lærerplanene.
Didaktikk betyr undervisningskunst og omhandler undervisningens hva, hvordan, hvorfor, for hvem og når. Det er lang tradisjon å bruke fagområdene didaktikk og/eller lærerplanteori til å tilnærme seg undervisningen.

Didaktikk:
• Hvorfor skal det læres? (mål for undervisningen)
• Hva skal det undervises og læres i? (innholdet i undervisningen)
• Hvordan skal det undervises? (arb.måter og metoder)

Allmenn didaktikk:
Generelle didaktiske tilnærminger

Fagdidaktikk:
Den delen av undervisningen som er direkte relevant for fagene. (hva som er sentrale mål, innhold og arbeidsmåter i det spesifikke faget.

Didaktisk relasjonstenkning:
• Elevforutsetninger
• Mål
• Rammer
• Arbeidsmåter
• Innhold
• Vurdering

Når vi velger et mål for undervisningen, får det konsekvenser for både innhold, arbeidsmåter og vurdering, samtidig som det også er nødvendig å ta hensyns til elevens forutsetninger of skolens rammefaktorer.

Didaktisk relasjonstenkning understreker hvor viktig det er at undervisning betraktes som en helhet der de enkelte elementene står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Dvs at man må velge arbeidsmåter som passer til undervisningens innhold og de mål som eksisterer for undervisningen.De må tilpasses elevenes forutsetninger.