Sosiale relasjoner og vennskap

Man hører mye om mobbing i skolen, og med god grunn, for dette er viktig å sette lys på. Men en annen viktig ting som man ikke hører om fullt så ofte, er elever som blir gode rollemodeller og forbilder for andre elever og skaper glede for hverandre. Interessen for felles aktiviteter er ofte grunnlag i vennskap på barnetrinnet, mens det er forståelsen for hverandre, lojaliteten og intimiteten i vennegrupper som kan lage sterke vennskapsbånd i ungdomsskolen og videregående skole.

Barn utvikler vertikale og horisontale relasjoner til menneskene rundt seg. De vertikale relasjonene beskriver forholdet til foreldre og lærere, og dekker et behov for trygghet og beskyttelse, mens de horisontale relasjonene, som er forholdet man har til sine jevnaldrende gir den tilhørighetsfølelsen som er s viktig, samt at man får lære og praktisere sosiale ferdigheter med andre. Begge er ansett som like viktige for barnet og den unges utvikling (Hartrup 1989).

Den norske skole skal være en inkluderende skole, og det kan være svært sårt å ikke ha noen venner. Enkelte barn er mer sårbare for denne ensomhetsfølelse, eksempelvis barn med funksjonshemninger eller barn med lærevansker eller utviklingsforstyrrelser. En grunn til at disse barna ikke utvikler vennskapsbånd på samme måte er at de mistolker signaler fra andre og derfor reagerer på en måte som ikke er ansett for å være ”riktig”. Selv om alle barn skal inkluderes i klassens undervisning kan det være slik at barn blir tatt ut av gruppen for å dekke ”hull” i kunnskapen sin. Dette synet på læring tar ikke hensyn til elevenes ulikhet og det faktum at kunnskap læres best i fellesskap med andre.

Mellom barn og unge er det et kontinuerlig sosialt spill der det er viktig å være en del av fellesskapet. Slik sosial attraktivitet gir ikke nødvendigvis stort faglig utbytte, og verdisettene kan være i konflikt mellom hva venner forventer og hva lærere og foresatte ønsker, men utbyttene av vennskap er først og fremst positive, blant annet ved at det bidrar til et positivt klassemiljø.

Mange vennskap ser først og fremst ut som allianser, og spesielt hos jenter kan du se en tendens til å se dyader1 eller triader2. Jenter vektlegger også personlige egenskaper når de utvikler relasjoner, mens hos guttene så er det ferdigheter hos den enkelte som legger grunnlag for vennskap. Det er likevel ikke riktig å si at elevenes relasjoner i friminuttene og i timene er de samme. I undervisningen kan elevene knytte seg nærmere elever på sitt eget kunnskapsnivå, mens i pausene er det elevenes interesser og aktiviteter som bygger broer. Man kan også se at selv om jentene og guttene danner separate grupper vil disse ofte dras mot hverandre senere i skolen.

Det er krav til elevene i skolen i dag om å samarbeide med hverandre på gruppearbeider og prosjektarbeider. Da må elevene hjelpe og veilede hverandre, noe som kan vise seg å være mer effektivt enn om en lærer skulle undervist i emnet. Her kan enkelte aktive elever arbeide hardt med stoffet for å få anerkjennelse for arbeidet sitt, mens andre elever blir mer passive og skjule sin kompetanse av frykt for å bli stemplet som en nerd. Da er det viktig å fokusere på utvikling som en klasse, slik at man kan flytte fokus fra nettopp slike ”motkulturer” i klassen. Elevene bør få oppgaver som er knyttet til stoff de har kompetanse om. Når de har ansvar for hver sin del stiller det store krav til elevene, men også til lærerens evne til å strukturere og veilede elevene slik at de kan dra nytte av hverandres kunnskap så de kan få en dypere forståelse av delene andre elever har kunnskap om.

Skal elevene få arbeide sammen med sine venner, eller bør de settes på grupper der disse ikke er noe mulig forstyrrelse? Zajac og Hartrup (1997) gjennomgikk 13 undersøkelser om dette emnet, der konklusjonen ble at venner samarbeider mer effektivt, og spesielt med vanskeligere oppgaver. Noe av grunnen til dette er at de holder bedre fokus på oppgaven og bruker uenighet seg imellom til å lage konstruktive løsninger. Dette gjelder imidlertid ikke for vennepar som viser adferdsproblemer.


1 Dyader er tette tosomhetsforhold, bedre kjent som bestevennforhold.
Lillejord m.fl., Livet i skolen 2, Fagbokforlaget 2010
2 Triader er bånd og relasjoner mellom tre personer som springer ut fra forholdet mellom bestevenninner.
Lillejord m.fl., Livet i skolen 2, Fagbokforlaget 2010