Sosial kompetanse

Jeg vil starte med å nevne et navn i sammenheng med denne teksten, og det er John Dewey(1859-1952). Han var nemlig en av de første som skrev om de sosiale sidene ved læreprosessen, og skolens betydning i dette. Vennskap og samhold er for barn avgjørende når det kommer til sosialt og skolefaglig.

Skolens ansvar
Det skal legges vekt på samarbeid mellom elever, både i skolefaglige og ikke skolefaglige situasjoner. Læreplaner for den 10 årlige grunnskolen har dette med. Den sier også at det først og fremst er et godt samlet voksenpersonalet som må være et forbilde for elevene og lære dem ”kjøreregler” i en sosial sammenheng. Skolen er et forbilde for resten av samfunnet, fordi den inkluderer alle. Lærere må se på skolen som et sted med beriket mangfold, da det finnes mange med forskjellige etniske og kulturelle bakgrunner, sosial klasse, kjønn og seksuell legning. Den slår også fast at elevene skal føle seg inkludert i et sosialt felleskap.
Skolen er et sted som også skal utvikle vennskap og sosial kompetanse. Dette fordi at venner utveksler mer kunnskap til hverandre enn ikke-venner, som har betydning for løsing av skoleoppgaver. Skolen er også et sted der barn og unge opplever stress og ubehag, og vennskap er til hjelp i slike situasjoner og perioder, også fordi støttende venner kan bidra til en mer positiv innstilling til skolen og bedre oppførsel.

Sosial kompetanse
Begrepet sosial kompetanse vil si at man skal bygge seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som man trenger for å mestre ulike sosiale miljøer. Hva som er god eller dårlig kompetanse er ikke gitt, for det kommer helt an på i hvilken sosial sammenheng man ser det i. Hvis man for eksempel står og hopper på stedet og hyler, passer dette seg bedre på en konsert enn i et klasserom.
Den sosiale kompetansen utvikler seg tidlig i livet gjennom samspill mellom barn og foreldre. I barnehagen og skolen videreutvikles den sosiale kompetansen, særlig innenfor samarbeid, selvkontroll, positiv selvhevdelse og evnen til å se andres perspektiv. I skolen har også jevnaldrende barn like sterk innflytelse på den sosiale kompetansen som lærerne. Denne innflytelsen øker etter hvert som barna blir eldre.

Sosial kompetanse og skoleprestasjoner
Det er en sammenheng mellom manglene sosial kompetanse og skulk, disiplinproblemer og ”drop-out” på skolen. Også antisosial adferd og rusmissbruk blir knyttet opp mot dette. Det viser seg at det er en sammenheng mellom sosial kompetanse og skolefaglige prestasjoner. Når elevene bedrer sine skoleprestasjoner, forbedrer de samtidig sin sosiale kompetanse og omvendt. Det skal her legges til at sosialt kompetente elever vil ofte få mer oppmerksomhet av lærerne og positive reaksjoner, noe som kan påvirke deres prestasjoner.

Trening av sosial kompetanse
Sosial kompetanse kan trenes opp og det kan redusere problemadferd i skolen. Dette kan gjøres ved å jobbe sammen med jevnaldrene og lærere med problemløsing, konflikthåndtering og styrking av deres evner til å utvikle og bevare vennskap. Det er litt usikkert foreløpig om dette bidrar til å redusere mobbing.