Selvoppfatning og selvverd

Selvoppfatning og selvverd omhandler hovedsakelig hvordan individet oppfatter seg selv og formes av andres reaksjoner.

Skolefaglig og sosial selvoppfatning henger sammen
Den generelle selvoppfatningen handler om elevenes kognitive oppfatning av i hvilken grad eleven forstår et fag, og sin egen oppfatning av seg selv innenfor disse fagene eller emnene.
Miljøet blant jevnaldrende sier mye om det er sosialt akseptert å være flink på skolen. Effekten som skoleprestasjonene har på elevenes oppfatning av faget, bør ikke nødvendigvis være deres absolutte prestasjoner. Det kan derimot være prestasjoner sammenliknet med deres sosiale sammenligningsgruppe, som i dette tilfellet er klassen.

Forskning utført av Marsh og Craven (2002) viser at elever som blir plassert i eliteklasser, får mindre selvoppfatning sammenliknet enn de som fortsetter på vanlige skoler. Det er viktig at dette blir nøye gjennomtenkt da positiv selvoppfatning i skolesammenheng er viktig med tanke på videre utdanning.

Jevnaldergruppen som kilde til selvverd
For å oppnå positiv selvverd i skolehverdagen, må elevene kunne ha det sosiale på plass blant sine jevnaldrende. Derfor vil de fleste elever oppleve det som vanskelig om de blir plassert i en gruppe med andre elever på et svakere nivå, og kan oppleve at dette holder dem tilbake i forhold til resten av klassen. Derfor er det ekstra viktig at lærerne er med på å styrke elevenes faglige potensiale.

Kan høyt selvverd være problematisk?
Mennesker med høyt selvverd kan fort mene at de er mer sosiale og populære enn andre, disse meningene er som regel ikke støttet opp av andre. Og i en generell setting vil ikke mennesker med høy selvverd skåre mer på popularitet og væremåte enn de med lav selvverd. Dette er fordi de kan ha tendenser til å støte andre fra seg.

Styrking av elevens selvverd – et tveegget sverd
Hvis eleven får for høyt selvverd, kan de bli for selvdyrkende eller “høye på pæra” ovenfor andre elever. Høy selvverd er viktig for fremgang og livsglede, men dette på knyttes til adferd som også er akseptert av andre. Her blir det lærerens jobb og gi elever ros når de viser framgang ut fra egne forutsetninger og adferd som er bra ovenfor både dem og andre.rkedelvdyrkende elvverd, kan denomtenkt da positiv selvoppfatning i skolesammenheng er viktig med tanke på videre utdannin

Avslutning
Som dere ser så spiller jevnalderkulturen en viktig rolle når det kommer til barn og unges utvikling. Jevnaldrende påvirker alt fra barna sin innsats i skolehverdagen, til den sosiale hverdagen og unge sin oppfatning av seg selv.