Sammenhenger Mellom Undervisning Og Laering

Det som utgjør den største forskjellen for elevenes læringsutbytte er:
• Relasjonen mellom elev og lærer
• Forventninger og støtte til elevene
• Bruk av direkte instruksjoner om læringsmål, atferd og arbeidsinnsats samt avnendelse av regler
• Lærerens evne til å lede klasser og håndheve regler
• Bruk av kognitive strategier og som støttende dialog, oppsummering, spørsmål, klargjøring, repetisjon og lignende tilbakemeldinger.
• Utvikling av elevenes læringsstrategier
• Utvikling av en støttende og samarbeidsorientert læringskultur blant elevene.
Oppsumert kan vi si at et godt læringsmiljø og god undervisning ikke bare fremmer helse, trivsel ogen positiv sosial utvikling. Gode læringsmiljøer fremmer også elevenes faglige læring. Der det er et godt fysisk miljø og elevene ikke opplever mobbing, utestenging, rasisme, vold og diskriminering, vil bidra til at den enkelte elev og elevene som gruppe kan få en god og sosial faglig utvikling. En god faglig og sosial utvikling for alle elever er avhengige av et inkluderende læringsmiljø i skolen.

Forsåelse av forhold som påvirker elevenes læringsutbytte:
Elevforutsetning --—- læringsutbytte
• Undervisning
• Klasseledelse (struktur, regler)
• Relasjoner (elev – elev, lærer – elev)
• Verdier og forventninger
• Ytre rammefaktorer (økonomi, læreres kompetanse, bygninger osv)