Profesjoner Yter Tjenester

Samfunnet utvikler seg hele tiden. Dermed forandrer også kravene for hvordan opplæringen i skolen skal foregå. Den må hele tiden tilpasses både samfunnet som helhet, og foreldrene til alle barna som går på skolen. Tidligere var det utdanningsinstitusjonene som vurderte hva slags kompetanse lærerne skulle ha, men i løpet av -90 tallet ble det lagt mer vekt på at det skal være skolene og skoleeierne som skal gjøre dette.
Det er stortinget som bestemmer målene for skolen. Disse målene er stadig i endring. En av grunnene til det er at stortinget også er i stadig endring. Det er opp til profesjonene å tolke og utøve de målene stortinget har lagt frem. Eksempelvis er det enighet om at tilrettelagt undervisning er noe som bør fokuseres på i skolen. Det sies derimot ikke noe om hvordan dette skal gjøres, de enkelte skolene må selv finne ut av hvordan de skal tilrettelegge for elevenes læring.

Det er viktig at profesjonsgrupper ikke får for strenge rammer å forholde seg til, de trenger et visst handlingsrom, eller profesjonell frihet. Dette er ikke noe man automatisk får, det er noe man må gjøre seg fortjent til. Derfor er det også viktig at kunnskapen og utstyret profesjonen bruker i utøvelsen av yrket sitt blir oppdatert med jevne mellomrom, slik at ikke brukerne mister tilliten til at de klarer å utføre jobben sin på en god måte. Dette må profesjonene selv ta ansvar for, for å kunne henge med i samfunnets utvikling og krav. De må også kunne gå god for og forklare de valgene som blir tatt. For en profesjonell lærer er det viktig at den teoretiske kunnskapen er så god at man kan bruke den aktivt til å reflektere over hva som skjer i praksis.
Fordi det er en stadig økende del av befolkningen som er høyt utdannede, stiller dette ekstra store krav til lærernes profesjonalitet.