Profesjoner Ma Ha En Sterk Yrkesetikk

Tholin (2009) mener at det nesten ikke finnes andre yrker som så til de grader trenger å ha et etisk blikk på sin egen yrkesutøvelse som lærere og førskolelærere. Grunnen til dette sier hun er fordi vi har med barn å gjøre, en av de svakeste gruppene i samfunnet.
Det at lærere strengt må overholde taushetsplikten sees på som en del av det å ha god yrkesetikk. Man kan allikevel diskutere med andre undervisere enkeltelevers behov i forhold til faget.
En annen plikt lærerne må overholde er å gi barnevernet opplysninger dersom de mener et barn er utsatt for omsorgssvikt. Læreren skal også opptre som en rollemodell for elevene, og lære dem å handle etisk. I Stortingsmelding nr. 11 pekes det på at læreren skal dekke behov elevene har i den “digitale hverdagen”, hvor etiske og juridiske problemstillinger knyttet til barn og unges bruk av Internett krever god vurderingsevne. Dette vil si at lærerne må gå foran som et forbilde og fortelle elevene om hva som kan bli konsekvensen av det valget de tar, og også at elevene må være kritiske til det de finner på Internett.