Profesjoner Ivaretar Kvaliteten Pa Sitt Arbeid

Det er profesjonenes eget ansvar å oppdatere og fornye kunnskapen de bruker for å utøve yrket sitt. Den amerikanske forskeren Richard Elmore (2002) mener det har vært for lite fokus på selve undervisningen i skolen. Det finnes verken standarder for god undervisning, eller måter å honorere den på. Det blir også satt inn for lite tiltak i forhold til dårlig undervisning, mener han. Den store internasjonale OECD-undersøkelsen TALIS (NIFU STEP, 2009) viser at det er flere norske lærere enn lærere i andre land som mener at det ikke gripes nok inn i forhold til dårlig utført arbeid i skolen. Elmore mener dette kan sees på som et svakhetstegn ved skolekulturen, og noe som kan tyde på at lærerne som profesjonsgruppe er svak.

Dette kan kanskje ha noe med å gjøre at det snakkes mye om hvordan skolen bør være, i forhold til å snakke om hvordan skolen faktisk er, og hvordan man kan forbedre den. Det at de forskjellige skolene må tolke hva som ligger i begrepene politikerne legger frem, gjør at tolkningene kan ha store variasjoner. Hva skal man egentlig legge i de forskjellige begrepene? Når man ikke vet dette, er det vanskelig å bli enige om hvordan utførelsen skal bli. Resultatet kan bli at det er vanskeligere for lærerne å forklare og forsvare det man driver med i undervisningen. Et annet problem er hvis lærere og politikere ikke forstår hverandre, eller hvis lærere og skoleledere ikke bruker menneskene rundt seg til å spørre om ting og diskutere med hverandre.