Larvikskull gruppe 2- Sammendrag kapittel 3

"Livet i Skolen 2."

Kapittel 3 handler i grove trekk om lærerens rolle i skolen, både når det gjelder faglig kompetanse og på det mer personlige og emosjonelle plan. Forfatterne gir oss en veiledning for hvordan man på best mulig måte kan opptre som en god lærer.

I kapittelet gis et innblikk i forskjellige undervisningsmetoder, og viktigheten av kommunikasjon mellom lærer og elev. Den enkelte skole og lærer har selv ansvar for å tilrettelegge undervisningen slik at de nasjonale målene blir nådd på best mulig måte.

Det gis et dypere innblikk i læringsteori, og den såkalte ”skjulte” lærerplanens måte å ha fokus på elevenes erfaring i undervisningen. Det legges også vekt på lærerens kritiske syn på undervisningen, og viktigheten av tilbakemeldinger (positive og konstruktive) til elevene.

Et annet viktig punkt som er felles for alle skoler, er viktigheten av strukturert, variert og tilrettelagt undervisning. På denne måten opplever elevene en trygghet i hverdagen, og de får følelsen av å bli sett og hørt. Det fremheves også hvor viktig det er at elevenes opplevelser og emosjonelle sider blir tatt hensyn til. Angst er et tema som blir gitt oppmerksomhet i forhold til dette. Noe annet som også blir nevnt, er elevenes personlige- og situasjonelle interesser, samt grunnleggende ferdigheter uavhengig av sosial, kulturell og demokratisk kompetanse.

De tre hovedpunktene innenfor kunnskapstypene (erfaringsbasert, brukerbasert, og forskingsbasert) blir forklart, og viktigheten av å ta disse i bruk kommer tydelig frem.

Viktigheten av å påvirke elevene på en positiv måte kommer stadig frem, og det faktum at et godt læringsmiljø er grunnleggende for å kunne fremme helse, trivsel, sosial utvikling og faglige presentasjoner.

Undervisningen skal ta hensyn til hva som er det beste for elevene, og sikre deres personlige utvikling i forhold til samfunnet.

(Gruppe 2 : Silje, Elisabeth, Marthe og Kristine)