Laereres Profesjonskunnskap

Utviklingen av læreres profesjonsidentitet er mer praksisorientert og lokalt forankret enn den er blant for eksempel sykepleiere.
Lærere uttrykker stor interesse for å lære mer og få tilbud om etterutdanning, men de referere bare til forskning innenfor sin egen profesjon. Ut ifra dette kan vi si at læreres strategi for læring hovedsakelig bygger på egne erfaringer samt erfaringsutveksling med kolleger.
I dag forventes det at profesjonelt arbeid utvikles gjennom prosedyrer for læring og profesjonsutvikling på jobb. Man er ikke ferdig utlært når man er ferdig utdannet, det er da mange sier at selve læringen starter. Dermed er det mange som får en utfordring som handler om å finne ut hvordan de skal utvikle kunnskapen sin.
Det er altså viktig å la lærerne få utforme sin pedagogiske praksis på en personlig måte.