Laererens Kunnskapsgrunnlag Og Valgmuligheter

Erfaringsbasert kunnskap er kunnskap som primært baserer seg på de erfaringene læreren har gjort gjennom sitt arbeid.

Brukerbasert kunnskap er i undervisningen kunnskap som er knyttet til de erfaringer foreldre og elever har fra opplæringen.

Forskningsbasert kunnskap er generalisert kunnskap som er utviklet på grunnlag av forskningsresultater og evalueringer av undervisning og læring.

Retten til læring ikke iveratas best når læringsarenaen i for stor grad blir overlatt til elevene.Den fremmes heller ikke av for sterk lærerkontroll.
Den som formidler, forteller, repeterer, motiverer, gir presise tilbakemeldinger, roser fremgang og viser engasjement i undervisningen vil være den læreren som ivaretar elevenes rett til best læring. Det er en lærer med autoritet, som både stiller krav til elevene og viser omsorg for dem.

Læreren har gjennom undervisning, samhandling og annen kommunikasjon en utrolig mulighet til å bidra til både faglig læring, sosial utvikling og personlig dannelse med elevene.