Hvordan Vedlikeholder Og Fornyer Profesjonsgrupper Sin Kunnskapsbase

Det er fire sentrale momenter i det å vedlikeholde og fornye sin kunnskapsbase.

1. Profesjonsgrupper danner kollegiale fora, der de drøfter og bestemmer hva som er god praksis og hva som ikke er det.
2. Profesjoner har systemer for å få tilbakemeldinger på jobben de gjør. Dette får de fra “brukerne”. I skolen er dette elever og foreldre. For at tilbakemeldingen skal være systematisk må den være planlagt og gjennomtenkt.
3. Profesjonsgrupper vurderer ny kunnskap og tilrettelegger slik at den kan tas i bruk. Dette kan for eksempel være forskningsfunn, hvordan man skal legge opp praksis osv. Det er viktig at kunnskapen blir tilrettelagt på en skikkelig måte slik at den passer formålet den skal tjene.
4. Profesjonsgrupper uvikler læringssystemer innad i organisasjonen. Dermed kan tilbakemeldingene de får fra brukerne nyttegjøres i det de tar i bruk ny kunnskap.

Fordi profesjonsgrupper vedlikeholder og fornyer sin kunnskapsbase, setter de også klare grenser mot andre yrkesgrupper. Denne gruppen kan noe som ikke andre grupper kan.
Profesjonsgruppene må være sertifisert for å kunne utøve yrket sitt. De må også hele tiden utvide og fornye sin kunnskap fordi man forplikter seg til å finne ut av det man ikke vet noe om, men som man burde vite noe om.