Hvordan Fremme Positive Laerer Elev Relasjoner

Hvordan fremme positive lærer- elev- relasjoner

Det handler både om kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å oppretteholde eller etablere en positiv relasjon mellom elev og lærer.

Relasjonskompetanse handler om å forstå og samhandle med barn og unge på en hensiktsmessig og god måte. Kvaliteten på relasjonen er avhengig av nettopp dette. Det er viktig at læreren er villig til å ta ansvar for relasjonskvaliteten og en eventuell endring av denne. Noe av det som bidrar til å fremme en positiv relasjon er følgende:
- Sensitiv oppførsel av læreren ovenfor elevene.
- At læreren gir elevene tilpasset respons.
- At læreren kan formidle akspekt og varme.
- At læreren kan støtte elevene ved behov, dette er helt avhengig av at læreren kjenner elevene sin godt, og dermed kan trå til når behovet dukker opp.
- Det er viktig at lærere er gode rollemodeller for barn og unge, dette innebærer blant annet at de har kontroll over egen atferd og reaksjoner.
- Det er viktig at læreren har en god struktur og kan sette grenser som er tilpasset elevens behov.

Det er svært viktig at lærere tar ansvar og gjør noe, der hvor relasjonene er dårlig. Det er mange måter man kan jobbe med å utvikle relasjoner og relasjonskompetanse på, blant annet disse:
- Informasjon; lærere burde få tilstrekkelig informasjon og kunnskap om hvorfor det er så viktig med gode relasjoner mellom elever og lærere.
- Lærerene trenger også å kunne identifisere relasjonsvansker, altså vite hvordan de skal gjenkjenne en relasjon som ikke er god nok. Når de har funnet ut at det er en dårlig relasjon, er det viktig at det gjøres noe med det. Her er det viktig at man tenker nøye gjennom saken, og både elevens og lærerens perspektiv får komme fram.
- Lærerens holdning og atferd.

Det er viktig at læreren tar i bruk faktorer som kan skape en god relasjon mellom læreren og eleven. Hvis er relasjon har blitt negativ er det viktig at læreren setter av tid til å jobbe med dette, slik at relasjonen kan bli bedre. Blant annet gjennom veiledning, være bevisst på å bruke positive lærerstrategier, gjøre tiltak som er rette mot elevens sosiale kompetanse og gjøre endringer på systemsnivået.