Hva Er Undervisning?

Undervisning er en planlagt interaksjon mellom underviser og den lærende med henblikk på tilegnelse av faglig, sosial og personlig kompetanse i skolens kontekst. Undervisning er intensjonal, med det menes at læreren ønsker å oppnå læring hos eleven gjennom sin undervisning.
Undervisning er et normativt prosjekt = hvordan noe bør være.
Undervisningen skal også ha samfunnets langsiktige beste som siktemål. Eleven skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter og utvikle seg faglig og sosial kompetanse som kan være til nytte for samfunnet. Undervisningen i fagene skal ikke bare rettes mot at elevene skal gjengi faktakunnskaper, men være slit at den bidrar til dannelsen av det enkelte individ. Læreren skal gjennom undervisningen overholde allmenne etiske normer.

Eleven kan velge hvordan han forholder seg til undervisningen. Eleven kan velge å engasjere seg, delta aktivt eller ikke følge med i det hele tatt.

Undervisningen skal åpne muligheter og potensiale som finnes i enhver elev for læring og utvikling. Den bør bygge på de erfaringer og kunnskaper som eleven sitter inne med og gjennomføres på en slik måte at den stimluerer til engasjement, deltakelse og aktivitet.
God undervisning i fag handler ikke primært om å ta i bruk ulike teknikker og arbeidsmåter. Læreren må være i stand til å presentere lærerstoffet slit at det har relevans for elevene og at de kan anvende aktiviteter som skaper engasjement og deltakelse.
Elevene lærer ikke bare skolefag i undervisningen, men de får også en rekke sosiale og personlige erfaringer, kunnskaper og opplevelser.

Undervisning som gir eleven opplevelse av mestring, vil være langt bedre for identitet og selvoppfatelse enn en stadig strøm av nederlag i skolesituasjonen. Elever som er sosialt populære vil ha bedre erfaringer fra skolegangen enn barn som er eklsudert fra det sosiale og faglige felleskapet i skolen. Læreren kan påvirke og motvirke en uheldig utvikling innenfor disse områdene gjennom undervisningen. Undervisningen kan også utvikle, opprettholde og forsterke ulike personlige og sosiale problemer hos elevene.

For barn og unge er skolen like mye en sosial arena som en lærings- og undervisningsarena. Relasjoner, vennskap og sosial populariet ligger øverst i barns verdihierarki.

All undervisning består av vedvarende kommunikasjon og interaksjon, hvor alle relasjoner forandrer seg helet tiden. Undervisningens innhold, arbeidsmåten, relasjoner mellom eleven og læreren, engasjement og lignende vil påvirke hverandre og bidra til den undervisningen som rent faktisk vil foregå, og som eleven skal lære noe av.

Den didaktiske trekanten
• Elev  Lærer  Lærestoff 
Det skal eksistere innhold, et lærestoff av faglig, sosial eller personlig art som både elev og lærer skal forholde seg til. Undervisning og læring realiseres når lærestoffet åpner seg for eleven og eleven åpner seg for lærestoffet.

Didaktikk viser at læreren har en viktig oppgave som tilretteleggelse av lærestoffet. Det er hvordan læreren presenterer faget, formulerer oppgaver og følger opp elevens læring, som avgjør hvorvidt eleven åpner seg for lærestoffet. Når læreren skal velge innhold og arbeidsmåter, er det viktig å ta hensyn til elevenes forutsetninger, bakgrunn og interesser.