Gruppe 5 Larvik

klasse- og undervisningsledelse i praksis

Klasse- og undervisningsledelse i praksis
En lærer har som en sentralferdighet å være en god klasseleder. Læreren har ansvar for elevenes læringsprosesser og læringsutbytte. Det er derfor viktig at læreren finner sin rolle som en autoritær person, en god leder, og er trygg på sine oppgaver. Dette er med å gjøre det lettere å være elev og lærer, og læringsutbyttet styrkes.
Klasse- og undervisningsledelse
Disiplin er sentralt innenfor klasseledelse. Dette er en forutsetning for at læreren skal kunne undervise, og elever lære. En god lærer en også en person som er en tydelig voksenperson med gode relasjoner til elevene sine.
Klasseledelse er tredelt:
1. lærerens evne til å skape et positivt klima eller læringsmiljø
2. Lærerens evne til å motivere elevene til arbeidsinnsats
3. Lærerens evne til å etablere og opprettholde arbeidsro

To typer klasseledelser:
1. Strategisk klasseledelse: lærerens forberedelse av sine sider ved undervisningen.
2. Situasjonsbestemt ledelse: lærerens direkte møte med elevene i undervisningen

Undersøkelser av betydningen lærerens ledelse har for elevens faglige og sosiale læring løfter frem disse punktene som viktigst:
- Relasjoner mellom elev og lærer
- Klasseledelse
- Relasjoner mellom elever
- Bruk og håndhevelse av regler
- Forventinger til elever

God klasseledelse med tydelige forventninger, klare regler og positive relasjoner fremmer både den faglige og sosiale læringen.
I klasserom og skoler finnes det et miljø som elevene er nødt til å forholde seg til. Miljøet består av blant annet relasjoner, verdier, regler, ledelse og oppfatninger som henger sammen med den måten man snakker sammen og oppfører seg å på og lærer der. Dette er det vi kaller læringsmiljø.
For å klarere grensen i begrepet læringsmiljø tar vi utgangspunkt i følgene begreper:
- Resultatkvalitet: elevenes faglige, sosiale og personlige læringsutbytte i skolen.
- Prosesskvalitet: indre aktiviteter på skolen
- Strukturkvalitet: rammefaktorer for skolens virksomhet

Lærere som utøver god klasseledelse bidrar til læringsmiljø som beskytter barn og unge i deres utvikling og samtidig etablerer gode betingelser for læring.

Av Tone, Jørund og Thea, redigert av Håvard