Gruppe 3 - Larvik

Vi har fått oppgave å skrive et sammendrag av kapittel 4 i ”Livet i skolen 2”, og dette kapitlet heter ”Jevnaldrendes betydning” og omhandler blant annet temaer som vennskap i skolen, mobbing, ekskludering, ensomhet, sosial kompetanse og selvoppfatning.

Sosial kompetanse
Mobbing
Sosiale relasjoner og vennskap
Utestengning, ensomhet og sosial isolasjon
Selvoppfatning og selvverd