Grunnleggende Prinsipper For Undervisning

Det er 3 hovedelementer i undervisningen:
• Presentasjon, gjennomgang og formidling av lærestoffet
• Elevenes utprøving av eller øvelser på det nye lærestoffet
• Oppsummering og konsolidering av det som bør være lært.

Lærerstyrt undervisning vil si at læreren forsøker å påvirke så langt som mulig kontrollere eller styre elevenes læring.

Bør være en balansegang mellom:
Lærekontroll - Elevkontroll

Forskning viser at systematisk muntlig og skriftlig tilbakemelding til elevene gir dokumentert forbedring av deres læringsutbytte.
For læreren er det avgjørende å forstå at mottakeren alltid har definisjonsretten. Når læreren skal gi ros må den være troverdig, en opprikitg positiv tilbakemelidng på noe elevene gjør eller et arbeid de har utført. På denne måten vet de hvorfor de har fortjent rosen.