Generelt Om Relasjoner Mellom Voksne Og Barn

Når elever møter lærere i skolen, vil det gradvis etableres relasjoner mellom dem. Dette skjer uavhengig av om læreren går aktivt inn for å etablere slike relasjoner eller ikke, og kan derfor ikke velges bort. Det er derfor svært viktig at læreren har gode kunnskaper om de sosiale og faglige relasjonene som dannes, slik at det legges grobunn for positive relasjoner.

Del av et helhetlig utviklingsmiljø

Relasjoner mellom barn og voksne er et ”mini-utviklingsmiljø” som får betydning for hvordan barnet utvikler seg og hvordan dette fungerer, både på kort og lang sikt. En hver relasjon som barnet får med voksne vil være unikt, og vil kunne gi barnet muligheter eller begrensninger.
Nest etter hjemmet, er skolen, og relasjonene barnet får og utvikler der, den viktigste utviklingsarena for barnet. Skolen vil fungere som en ressurs eller en risikofaktor for hvordan barnet vil trives, og dermed avgjøre mye for hvordan de vil gjøre det både emosjonelt, sosialt og faglig.
For elever med behov for ”noe ekstra”, som bla elever med omsorgssvikt, vil det å legge til rette for en god relasjon lærer-elev, kunne bidra til at disse utvikler seg positivt, og dermed kompensere for manglende oppfølging fra hjemmet. Dette kan dessverre også gjøre at negative relasjoner mellom lærer og elev forsterker elevens mistrivsel, og dermed også en økning i aggresjonsnivå, læringshemmende adferd bla.

Positive og negative relasjoner

Positive relasjoner innebærer en høy grad av nærhet, åpenhet, omsorg, involvering, støtte og respekt mellom elev og lærer. Barn og unge som utvikler en positiv og nær relasjon til lærere vil oppleves som tryggere i sin utforsking av skolen. De vil også kunne være bedre til å arbeide og leke på egenhånd, da de er sikre at de får den hjelp og omsorg de måtte trenge fra læreren. De er også flinkest til å vise empati med medelever da læreren er en stor rollemodell for hvordan de agerer.
Negative relasjoner ofte et høyt konfliktnivå eller stor avhengighet. Konflikter i relasjonen mellom elev og lærer innebærer at det forekommer mye sinne, trass, kritikk, mistillit, disharmoni og engstelse partene imellom. Når det er dannet en negativ relasjon er det slik at læreren opplever det som vanskelig å kommunisere med barnet, og det blir vanskeligere og vanskeligere å fange opp, og forsterke, positiv adferd. Partene kan over tid være gjensidige partnere i en låst konflikt som bygger opp under negativ og uhensiktsmessig adferd på begge sider. I en slik situasjon vil det kunne være nødvendig med hjelp av en 3. part.

Barn og unges vurdering

De legger spesielt vekt på den personlige dimensjonen av forholdet lærer-elev. De ønsker støtte, nærhet og omsorg i relasjonen. Elever sier de liker lærere som viser interesse for deres liv, viser dem respekt, hjelper dem med skolearbeid og sjekker om de har forstått på en hyggelig måte.