Etablering Av Relasjoner

Ved etablering av relasjoner mellom lærer og elev er det mange faktorer som har betydning for hvordan relasjonen vil være. Dette gjelder både fra elevens og lærerens side. Vi har individuelle forskjeller(temperament, alder, kjønn mm), forskjellig oppfattelse av hva relasjon er, samspillet mellom lærer og elev(kommunikasjon, atferd, sespons mm) og eksterne faktorer(familie, skole, nærmiljøet mm).

Kjennetegn ved elever
Barn som har et enkelt og positivt temperament har ofte god tilpasnings- og tilpasningsevne. Det er også de elevene som det er lettest å forholde seg til som lærer. Det er ofte de elevene som får mest skryt og ros og det er også de som lettest tilpasser seg skolen og systemet.
De barna som har en mer negativ holdning har lett for å få mer kjeft og negatiov omtale. Det kan forsterke det mønsteret som eleven allerede har og gjøre det værre.
Når det gjelder de yngste barna, kan relasjonsbygging være vanskelig ut fra hvordan barnet har det i hjemmet. Hvis barnet ikke har en trygg relasjon til sine foreldre kan dette gjøre det til en utfordring for læreren.
Måten disse relasjonene kan gjøres bedre er at læreren er meget bevisst på sin rolle og er den voksne som tar ansvar for relasjonen skal bli bra.

Kjennetegn ved læreren
Også ved lærerne er det individuelle forskjeller, de lærerne som er trygge på seg selv har ofte fokus på både sosial, enosjonell og kognitiv læring. Og har små konflikter i klasserommet. På den motsatte siden har de lærerne som er deprimerte eller sliter med sitt eget liv, ofte konfliktfylte klasser.
Slik som det har vært, har konflikt mellom elev og lærer ofte vært et individuellt problem, men dette er også skolens problem. Så i de tilfellene hvor det er en konflikt må skolens ledelse komme inn å være med på løse problemene.

Skolen som kontekst
Hvordan skolen fungerer, er også en viktig faktor for hvordan relasjonene blir mellom lærere og elever. For at enkeltrelasjoner skal få gode nok rammevilkår, må skolen fungere på systemnivå. Dette gjør at både lærere og elever får en forutsigbarhet, og det gjør relasjonsarbeidet lettere.
Et eksempel på et slikt system er hvis en klasse skal få ny lærer, bør det være rutiner for hvordan "overleveringen" skal foregå.